O nemocnici

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra pro své spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, v některých oborech i pro pacienty z celé Prahy, východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech.

Naše vize

Vizí naší fakultní nemocnice je neustálý růst kvality poskytované péče a stále větší specializace na vybrané obory, především na traumatologii – léčbu těžce raněných pacientů, na kardiologii a kardiochirurgii a v neposlední řadě na péči o těžce popálené pacienty. Součástí nemocnice je také komplexní onkologické centrum, které zajišťuje léčbu (včetně nejmodernější léčby zářením – radioterapie) pro dospělé pacienty s nádorovým onemocněním. Věříme, že právě další specializace v rámci pražských fakultních nemocnic a dalších špičkových zdravotnických zařízení je cestou, jak zajistit pro pacienty špičkovou péči.

Kromě růstu kvality péče se naše nemocnici v uplynulých několika letech intenzivně věnujeme zlepšování postavení a komfortu pacientů v procesu léčby. Snažíme se vycházet vstříc jejich individuálním potřebám, dostatečně a otevřeně je informovat o jejich stavu a možnostech léčby a zajistit jim důstojné zacházení a potřebné soukromí.

Desatero FNKV

 1. Jsme tým profesionálů, pro který je ctí poskytovat vysoce kvalifikovanou zdravotní péčí našim pacientům.
 2. Potřeby a zájmy pacientů jsou u nás stále na prvním místě.
 3. K našim pacientům se zásadně chováme ohleduplně, s porozuměním pro jejich přání a starosti.
 4. Pacienty vždy považujeme za své partnery.
 5. Nejsme anonymní, každý o koho pečujeme, zná naše jméno, co děláme a chceme udělat v jeho léčbě
 6. Informujeme své pacienty trpělivě a srozumitelně o zvoleném postupu léčebné péče a jsme vnímaví k jejich stanoviskům.
 7. Bráníme důstojnost a nárok na soukromí svých pacientů.
 8. Je pro nás samozřejmostí, že veškeré zprávy a záznamy týkající se léčby pacientů považujeme za důvěrné.
 9. Našim veškerým úsilím přispíváme ke zvýšení kvality života pacientů.
 10. Ceníme si připomínek a námětů našich pacientů ke zlepšení práce zdravotnického personálu.

Program kvality ve FNKV

Za zavádění, udržování a rozvoj systému managementu kvality (dále jen SMK) v organizačních jednotkách odpovídá Řízení kvality úseku náměstka OšP a řízení kvality zdravotní péče, spolupracuje s vedením FNKV a s pověřenými osobami za kvalitu na jednotlivých úsecích FNKV.

Vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení kvality na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené vize, politiky kvality FNKV a desatera FNKV, který má z nemocnice vytvořit:

„Prestižní nemocnici s
Příkladnou péčí o pacienty s
Profesionálním týmem pracovníků s
Přívětivým prostředím a
Podporující kvalitu a bezpečí pro nemocné.“

Zaměstnanci

 • Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a zvýšenou měrou využívat jejich individuální schopnosti, a to jednak ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice a jednak k jeho osobnímu rozvoji.
 • Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií FNKV s návazností na jejich finanční motivaci.
 • Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé FNKV.
 • Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon

Kontakt

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
adresa: Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
web: www.fnkv.cz

Bc. Zdeněk Pastyřík – Odbor personální
Tel.: +420 267 16 2208
E-mail: zdenek.pastyrik@fnkv.cz